English Croatian French German Italian Japanese

 

 


Projektiranje

PROJEKTIRANJE I VO?ENJE PROCESA DOBIVANJA ENERGIJE IZ DRVNIH BIOMASA I KOGENERACIJA

Biomasa (gorivo) je uskladiteno u betonskom silosu pravokutne osnovice i pripremljeno za doziranje u kotao. Najkra?im mogu?im putem, uz minimalni utroak pomo?ne (elektri?ne) energije doprema se do loita kotla. Za tu funkciju su predvidjeni poluni izuzima? (potisne poluge) i poluni dozator sa isklju?ivo hidrauli?nim pogonom. To su ?vrsti, masivni elementi bez interno pomi?nih dijelova koji bi se mogli zaglaviti, polomiti ili za?epiti.
U loite se gorivo dozira preko usponske, vodom grijane "kompresijske zone", ravnomjerno po cijeloj irini loine reetke.
Na njoj se gorivo, zra?enjem usijanih zidova loita, sui i priprema za izplinjavanje na prvoj hidrauli?no pokretanoj reetci. Na slijede?oj, drugoj pokretnoj reetci dogorijeva ?vrsti ostatak u pepeo. Pepeo se naizmjeni?nim pokretanjem reetke, skupa sa kamenjem i drugim negorivim dijelovima koji sa gorivom ulaze u loite, doprema do izlaznog otvora na kraju reetke.
Dio pepela koji propadne kroz reetku skupljaju dvije potisne poluge ugradjene na podu ispod reetke i skupa sa pepelom sa reetke, preko hirdauli?no sinhronizirane ustave, predaju sustavu za odpepeljavanje.
Automatski management goriva ABM, regulira doziranje i osigurava ujedna?eno i optimalno pokrivanje reetke gorivom u skladu sa u?inkom kotla.
Zrak za izgaranje se dozira ventilatorima sa frekvencijskim pretvara?ima bezstupnjevito i to za svaku zonu posebno (tri primarne i dvije sekundarne zone).
Proces automatskog loenja biomasom , od izuzimanja goriva iz silosa, pro?i?avanja dimnih plinova i do priklju?ka na dimnjak se regulira mikroprocesorskom i multiparameterskom regulacijom koja, uvaavaju?i osobenosti bimase - goriva sa "dugim plamenom" osigurava minimalne emisijske vrijednosti i maksimalan stupanj korisnosti.
Proces se vizualizira na PC-u primjenom SCADA sustava koja omogu?uje i reguliranje mree potroa?a topline i podstanica kao i obra?un, evidentiranje i arhiviranje svih relevantnih parametara.

Biomasa iz drvne industrije su ostaci i otpad pri piljenju, bruenju, blanjanju. Tako otpad koji optere?uje poslovanje drvne industrije postaje gorivo u vlastitim kotlovnicama

Podjeli preko:

Facebook   
 
   
Copyright © 2010 by ESAPI